Zásady ochrany osobných údajov a poučenie dotknutej osoby

Naša realitná kancelária spracúva vaše osobné údaje v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Podľa predmetného Nariadenia si vás dovoľujeme informovať o nasledovných skutočnostiach a prosíme, aby ste si ich preštudovali.

I. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Unireality, s.r.o.

Sídlo: Inovecká 973/35, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 36614823

Štatutárny orgán: Boris Hanko, konateľ spoločnosti

Zapísaná: OR OS Trenčín odd. sro., vl. č. 16851/R

Telefonický kontakt: 0915702177

Emailový kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webové sídlo: www. unireality.sk

 (ďalej len „prevádzkovateľ“)

II.  Účely a právne základy spracúvania osobných údajov dotknutej osoby:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov, účastníkov obchodného prípadu, účastníkov zmluvy, objednávateľov realitných služieb a zástupcov klientov na nasledovné účely:

Hlavným účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie realitných služieb, a to najmä sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností s tým súvisiace poskytovanie služieb. Právnym základom na takéto spracúvanie osobných údajov je plnenie zmluvy, resp. oprávnený záujem  pre klientov prevádzkovateľa, s ktorými boli uzatvorená zmluva.

Spracúvanie osobných údajov pre potreby dohodnutia zmluvných podmienok a zabezpečenie vypracovania:

a) kúpnej zmluvy, nájomnej zmluvy, sprostredkovateľskej zmluvy, dohody o zložení rezervačnej zálohy, zmluvy o rezervácií nehnuteľností, záznamu o obhliadke, vypracovanie odovzdávacieho protokolu, návrhu na vklad vlastníckeho práva;

b) informácie, poučenia a súhlasy spotrebiteľa pri zmluvách uzatváraných na diaľku alebo zmluvách uzatváraných mimo prevádzkových priestorov;

c) evidencia zmlúv a súvisiacich dokumentov vrátane všetkých ich zmien v internom systéme prevádzkovateľa, plnenie predmetu zmluvy a kontrola jej plnenia zo strany dotknutej osoby.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je plnenie na základe zmluvy a oprávnený záujem. Oprávneným záujmom je riadny výkon našej podnikateľskej činnosti.

Spracúvanie osobných údajov za účelom serverových, webových cloudových, IT služieb a realizácie inzercie: internetové realitné portály, realitné softvérové riešenia - k jednotlivým nehnuteľnostiam z dôvodu jednoduchšej identifikácie pre prevádzkovateľa sú uvádzané aj osobné údaje dotknutej osoby ako vlastníka nehnuteľnosti, ktoré však nie sú viditeľné tretím osobám - právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, t.j. súhlas dotknutej osoby alebo plnenie na základe zmluvy, Spracúvanie osobných údajov za účelom poskytnutia dohodnutých služieb klientom prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie a spolupracujúcich hypotekárnych špecialistov. Právnym základom je plnenie na základe zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov na účel vybavovanie prípadných reklamácií, kde právnym základom je zákonná povinnosť prevádzkovateľa založená osobitným predpisom.

Spracúvanie osobných údajov  na účel  vedenia účtovnej agendy, evidencie pošty  a archivácie, kde je právnym základom zákonná povinnosť prevádzkovateľa založená osobitným predpisom. Ide najmä o správu a fakturáciu služieb poskytnutých na základe zmlúv, spracúvanie účtovných, daňových dokladov a faktúr – právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, t.j. plnenie povinností podľa osobitných predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Evidencia pošty predstavuje najmä evidenciu a správu poštových zásielok, pošty doručovanej a odosielanej z a do elektronickej schránky a evidencia a archivácia zmlúv, účtovných, daňových a súvisiacich dokladov v interných systémoch prevádzkovateľa - právnym základom na spracúvanie Vašich osobných údajov na tento účel je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spracúvanie osobných údajov  na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa napr. pri obhajobe  právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok. Právnym základom je ustanovenie čl. 6 ods. 1 písm. b).

Spracúvanie osobných údajov  na marketingové účely - zasielanie newsletterov. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný a kedykoľvek odvolateľný.

III. Kategórie dotknutých osobných údajov (ktoré vaše údaje môžu byť u nás spracovávané):

-Meno a Priezvisko

-Dátum narodenia

-Trvalé bydlisko

- Korešpondenčná adresa

-Telefónne číslo

-Emailová adresa

-Údaje z cestovného dokladu (prípadne ďalšie podrobnosti potrebné na zabezpečenie prípravy príslušnej zmluvy)

-Údaje z občianskeho preukazu alebo iného identifikačného dokladu

-Rodné číslo

-Údaje o bankovom účte

-Údaje o nehnuteľnostiach

-Údaje o rodinnom stave, finančnej situácii a dlhoch pre potreby zabezpečenia prípravy zmlúv

IV. Príjemcovia osobných údajov – komu prevádzkovateľ osobné údaje poskytuje:

Vaše osobné údaje poskytujeme len v súvislosti s poskytovaním služieb pre našich klientov.  Vaše osobné údaje od Vás nevyhnutne potrebujeme, pretože v prípade ich neposkytnutia by sme vám nemohli poskytnúť nami poskytované služby v rozsahu a kvalite akej ich poskytujeme. Z dôvodu ochrany našich klientov a ich nehnuteľností potrebujeme osobné údaje aj od záujemcov o obhliadku nehnuteľností, ktoré naši klienti ponúkajú prostredníctvom našej realitnej kancelárie. Vaše osobné údaje poskytujeme najmä spolupracujúcej advokátskej kancelárii, hypotekárnym špecialistom, bankám, znalcom, maklérom a zamestnancom prevádzkovateľa. V súvislosti s poskytovaním služieb, realitnej inzercie a plnenia zmluvy sú vaše osobné údaje spracúvané na webových serveroch, realitných softvérových riešeniach, cloudových a emailových serveroch. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne na poskytnutie nami ponúkaných služieb a na to, aby sme mohli v rámci našej podnikateľskej činnosti tieto služby pre vás poskytovať.  

V. Doba uchovávania osobných údajov:

Podľa Účelu na ktorý sa osobné údaje spracovávajú. Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie vymedzených účelov spracovania osobných údajov, najviac však po dobu trvania príslušnej zmluvy, resp. vysporiadania vzájomných záväzkov z nej vyplývajúcich. Faktúry, ako aj ďalšie daňové a účtovné doklady uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov. Osobné údaje spracúvané na účely reklamy a marketingu uchovávame po dobu 3 rokov od ich poskytnutia. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje vymazané. V prípade, že kedykoľvek počas trvania zmluvného vzťahu namietnete spracúvanie Vašich osobných údajov na priamy marketing našich služieb a produktov, prestaneme Vaše osobné údaje na tento účel spracúvať.

VI. Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

1.právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú - právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov,

2.právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú,

3.právo na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v prípade, že sú splnené podmienky na ich výmaz a ďalej neexistuje zákonná povinnosť, zmluvná povinnosť resp. oprávnený záujem na ich ďalšie spracúvanie,

4.právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

5.právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, a to na účel marketingu, vernostného programu príp. spotrebiteľskej súťaže,

6.právo na prenosnosť osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ak tomu nebránia žiadne zákonné prekážky,

7.právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

8.právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov SR,   Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. +4212 32313220, www.dataprotection.gov.sk.


 

Vyššie uvedené práva máte ako dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba  si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti. Dotknutá osoba je povinná oznámiť prevádzkovateľovi, všetky zmeny v jej osobných údajov a to bezodkladne po ich zmene.

VII. Odvolanie súhlasu dotknutej osoby:

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek tento súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na  spracúvanie osobných údajov, ktorá prevádzkovateľovi ukladá zákon. Udelený súhlas môžete odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Súhlas dotknutej osoby je vždy udelený v písomnej, prípadne elektronickej podobe. 

VIII.. Prenos osobných údajov do tretích krajín:

USA (spoločnosti certifikované v režime EU - US Privacy Shield - Google LLC, SurveyMonkey Inc., The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp), http://www.privacyshield.gov.

IX. Informácie pre dotknuté osoby:

Dotknutá osoba má, bez ohľadu na právny základ spracúvania osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, právo na ich vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR) a právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom (čl. 15 Nariadenia): Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Právo získať kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na opravu (čl. 16 Nariadenia): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie (právo na “zabudnutie”, čl. 17 Nariadenia): Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú bez zbytočného odkladu, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

- osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

- dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa osobné údaje spracúvajú, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

- dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu, ktoré sa vykonáva na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

- osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

- osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky;

 - osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti (na základe súhlasu dieťaťa mladšieho ako 16 rokov).

repliky. Právo na vymazanie sa neuplatňuje, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

- na splnenie zákonnej povinnosti, ktoré si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky, alebo na plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;

 - na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;

- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 Nariadenia): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracovanie.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia): Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

 - sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutej osoby alebo na základe zmluvy;

- ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Dotknutá osoba má pri uplatňovaní práva na prenosnosť údajov právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať (čl. 21 Nariadenia): V prípade, ak právny záujem spracúvania osobných údajov je splnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverený prevádzkovateľovi alebo oprávnený záujem, má dotknutá osoba právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, vrátane namietania proti profilovaniu.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 Nariadenia): Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľom nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe - Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (§ 100 Zákona; čl. 77 a 79 Nariadenia)

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore so zákonom a s nariadením, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (ďalej len „Úrad“) alebo inému príslušnému orgánu najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

V prípade otázok ohľadom spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tento dokument nadobúda platnosť dňa 25.05.2018